Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Splet: www.fe.uni-lj.si
Tržaška cesta 25
Ljubljana

Katedra za biomedicinsko tehniko
E-pošta: biomedtech@fe.uni-lj.si

Študijski program
2. stopnje Elektrotehnika

- Brošura biomedicinska tehnika
- Plakat biomedicinska tehnika

Predstaviti znanstveno utemeljene mehanizme interakcij elektromagnetnih polj in sevanj z biološkimi sistemi, predstaviti vire polj in sevanj, merjenje in dozimetrijo, pomembnejše laboratorijske in epidemiološke raziskave ter znanstveno izoblikovane mejne vrednosti.

 

• Elektromagnetni spekter in kratek pregled bioloških učinkov: neionizirna sevanja ter fizikalne osnove njihovih interakcij, termični učinki, netermični učinki; ionizirna sevanja ter njihovi biološki učinki

• Viri: statično magnetno polje, nizkofrekvenčna elektromagnetna polja (0-100 kHz), visokofrekvenčna elektromagnetna polja in sevanja (100 kHz – 300 GHz)

• Merjenje in dozimetrija: pregled merilnih metod in standardov, eksperimentalna dozimetrija, numerična dozimetrija, mikrodozimetrija

• Biološka snov v elektromagnetnem polju: statično električno in magnetno polje, nizkofrekvenčna polja (disociacija in elektrolitske raztopine, prevajanje, elektroliza in polarizacija), visokofrekvenčna polja in sevanja (bližnje in daljnje polje, vdorna globina, absorpcija energije, segrevanje)

• Mehanizmi interakcij: dielektrične lastnosti celic in tkiv, mehanizmi interakcij z močnimi polji (sila na nabite delce, interakcije z vzdražnimi tkivi, termične interakcije), mehanizmi interakcij s šibkimi polji (mikroelektroforetično gibanje, resonančni modeli)

• Pregled laboratorijskih in epidemioloških raziskav: raziskave in vitro, raziskave na rastlinah in živalih in vivo, epidemiološke študije, pregled stanja raziskav v svetu

• Ocena zdravstvenega tveganja, preventivni vidiki in strategija razvoja: analiza tveganja zaradi prisotnosti elektromagnetnih polj, kontrola eksperimentalnih pogojev, ponovljivost eksperimentalnih polj, načelo previdnosti in zaščita pred polji in sevanji

• Uporaba električnih tokov ter elektromagnetnih polj in sevanj v medicini: srčni spodbujevalniki in defibrilatorji, funkcionalna in protibolečinska električna stimulacija, elektroporacija, elektrokirurgija, elektrotermija

• Standardi in dopustne mejne vrednosti: izhodišča, mednarodna priporočila, pravna ureditev 

Miklavčič D, Gajšek P. Vpliv neionizirnih elektromagnetnih sevanj na biološke sisteme, Založba FE in FRI, 1999.

Durney CH, Christensen DA. Basic Introduction to Bioelectromagnetics, CRC Press, 1999.

Bonner P, Kemp R, Kheifets L, Portier C, Repacholi M, Sahl J, van Deventer E, Vogel E (ur.). Establishing a dialogue on risks from electromagnetic fields. Radiation and Environmental Health, Department of Protection of the Human Environment, World Health Organization, Geneva, Švica, 2002.

Adair RK. Biophysical limits on athermal effects of RF and microwave radiation. Bioelectromagnetics 24: 39-48, 2003.

Gajšek P (ur.). Abstract book of the International conference on electromagnetic fields: From bioeffects to legislation, Ljubljana, 2004